HomeContact
 

bestellen

uitleg info

orac waardes

ingredienten

granaatappel

cancer research

onderzoek/info

verschil merken

antioxidanten info

HOME

    
 
 

.

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Leveringsvoorwaarden
 

 

Leveringsvoorwaarden voor internet, telefonische en fax bestellingen. Acties gelden enkel voor internet bestellingen.

Leveringen uit NL, BE, D, A en FR gaan via de Nederlandse verdeler.

PRIJZEN

 

 1. Facturering vindt plaats tegen prijzen die gelden op de datum van bestelling.
   
 2. Er wordt conform PTT/ DPD verzendkosten in rekening gebracht per bestelling.
   
 3. Bij bestelling ontvangt de klant korting op de geldende factuurprijs. Therapeuten en groot- en detailhandel kunnen tegen handelsprijzen bestellen.
   
 4. Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, wettelijke regelingen en bepalingen en/of onverwachte verhoging van grondstofprijzen en transport kunnen tussentijds worden doorgevoerd.
   

LEVERINGEN
 

 1. Alle producten zijn in principe uit voorraad leverbaar.
   
 2. Bestellingen worden altijd binnen 1-5 werkdagen aan u verzonden. Meestal zelfs binnen 1-2 werkdagen dagen na ontvangst van uw bestelling.
   
 3. De maximale leveringstermijn is 30 dagen. Mocht deze termijn overschreden worden, dan wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld en wordt de mogelijkheid geboden de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventueel gedane betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na kennisgeving aan de consument terugbetaald.
   
 4. Bestellingen kunnen in delen afgeleverd en gefactureerd worden. Iedere deellevering wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.
   
 5. Gerichte wijzigingen in verpakkingsvorm en samenstelling zijn mogelijk.
 6. Prijzen zijn onder voorbehoud.
 7. Bij uw bestelling bent u verplicht uw telefoonnummer te vermelden. Als u een vaste aansluiting heeft gelieve dan deze te vermelden. Bestellingen via anonieme mailadressen als Hotmail etc kunnen zonder opgave geweigerd worden. Dit ivm misbruik.
   

BETALING, RENTE, INCASSOKOSTEN
 

 1. Betaling dient altijd binnen 8 dagen of per direct te geschieden via overboeking. Door overschrijding van deze termijn treedt verzuim in en kunnen wij aanspraak maken op 1,5% rente per maand. Alle, in dit geval, aan incasso verbonden kosten zijn voor rekening van de debiteur. Met een minimum van 43,00 euro als startincasso kosten. Op het moment dat wij de vordering uit handen moeten geven worden de kosten berekend conform de geldende incassotarieven.
 2. Voor een bestelling kan Luvico u vragen het bedrag voor de levering over te boeken op de bankrekening van STS/Luvico. U kunt ook geautomatiseerd betalen via Ideal  of Paypal.
   
 3. Wanbetaling schort iedere leveringsplicht op en geeft ons het recht alle lopende bestellingen te annuleren en de debiteur voor de toekomst van levering uit te sluiten.
   
 4. STS /luvico maakt bij bestellingen via internet gebruik van hosting via derden die gespecialiseerd zijn in beveiligde online betalingen en bestellingen, fouten hieruit voortvloeiend zijn STS niet aan te rekenen.
 5. Voor niet afgeleverde of niet afgehaalde pakketten die bij de klant zijn aangeboden kan Luvico de verzend en retourkosten terug claimen.
       

Eigendomsvoorbehoud
 

 1. Wij behouden ons het eigendom van geleverde zaken totdat alle door ons gefactureerde bedragen met inbegrip van rente en kosten integraal zijn voldaan.
   
 2. Zolang het eigendom niet op de koper is overgegaan, is het de koper niet toegestaan om buiten het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden rechten op de zaken te verlenen. Het is niet toegestaan deze zaken stil te verpanden.
   

Product garantie
 

 1. Wij staan voor hoge kwaliteit producten. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een product een gebrek heeft dan vergoeden wij u het product voor 100%.
   
 2. Zichtgarantie: wij leveren conform de wet voor levering via internet. U heeft dus het recht om producten te retourneren binnen 8 dagen na ontvangst. let op! Hier geldt wel dat u de verpakking ongeopend retour zend aan ons en het pakket voldoende frankeert. Ongefrankeerde en onvoldoende gefrankeerde pakketten kunnen wij niet in ontvangst nemen.
 3. Uitzonderingen. Cosmetische, huidverzorgings producten alsmede shampoo's en zepen kunnen NIET geretourneerd worden! Dit ivm hygiene.
 4. Bij het retourneren van een product neemt u altijd vooraf contact op met STS / Luvico. U krijgt dan een retourcode. Kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Zonder retourcode kunnen wij geen retourstukken aannemen.

 

Exportverbod
 

 1. Het is de koper niet toegestaan de producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te exporteren.

Reclamatie, aansprakelijkheid
 

 1. Reclamatie, schriftelijk of telefonisch, binnen 30 dagen. Indien op tijd is gereclameerd en de koper de producten heeft geretourneerd, zullen wij of voor gratis herlevering zorgdragen of de koper voor de terug te ontvangen producten crediteren indien het product gebreken vertoont. Tot meer dan dat zijn wij niet gehouden.
   
 2. Na ontvangst van het product heeft de consument het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Hierbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending. STS zal binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen. Eenmaal aangebroken verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd. Voedingsmiddelen, niet verzegelde cosmetica/huidverzorging zijn uitgesloten van retournering. U kunt voedingsmiddelen ( Luvico, Aloe vera drank/Gel , gelly enz) niet terugsturen. Wij kunnen deze producten niet terugleggen in onze voorraad! Gelieve hier goede nota van te nemen.
   
 3. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.
   
 4. Onze aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van niet, niet tijdige, of niet behoorlijke nakoming zal nimmer het netto factuurbedrag van de betreffende zaken te boven gaan.
   
 5. Te late levering door TPG Post of andere vervoerders is voor risico van de ontvanger.
   

DE WET PERSOONSREGISTRATIE

De Wet Persoonsregistraties bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat deze gegevens alleen onder ogen komen van de mensen voor wie zij bestemd zijn. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.

GEGEVENSBEHEER EN PRIVACY

 1. Om uw order te kunnen verwerken, hebben wij uw NAW gegevens nodig en uw bank- of gironummer, indien u het orderbedrag √©√©nmalig van uw rekening wilt laten afschrijven. 
   
 2. De door u opgegeven gegevens worden bewaard in onze interne klantenbestand, zolang u een klant van ons bent. Deze gegevens kunt u ieder
   moment inzien, aanvullen/wijzigen of zonodig verwijderen.
   
 3. Uw persoonsgegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen en zullen wij nimmer aan derden verstrekken.
   
 4. Luvico stuurt GEEN geadresseerd reclamemateriaal en/of verstrekt uw persoonsgegevens aan derden.
   
 5. Klanten van STS ontvangen bij bestelling informatie. Indien men deze informatie niet meer wenst te ontvangen, dient men dit schriftelijk te melden.

Toepasselijk recht, acceptatie voorwaarden
 

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
 2. Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
   

DEZE VOORWAARDEN GELDEN VANAF 1 JANUARI 1998

Vragen of opmerkingen over deze leveringsvoorwaarden kunt u mailen naar  sales@luvico.nl

Voor Europa:

STS Aloe Vera Products & Health Supplies BV

NL 4461 MD 13

Tel: +31 (0) 113 214120     Fax: +31 (0) 113 229485

kvk: 22037337 en BTWnr: NL822230094B01

.

 

 

 

 
HomeServices
Copyright (c) 2007 mangosteen-juice.nl. All rights reserved.